Hotărârea nr. 106/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU parcelele cu numar cadastral 10124/1 10124/2 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, ALEEA SADOVEANU, parcelele cu numar cadastral 10124/1,10124/2

Intocmit in vederea construirii a doua locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 17768/28.02.2012 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2019/27.06.2011;

Avand in vedere cererea nr.104887/07.12.2011,prin care domnii Fulgeanu Florin

si Huian Gheorghe solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, Aleea Sadoveanu,parcelele cu numar cadastral 10124/1,10124/2;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.12.2011;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare

topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.4/PUD/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Iasi, Aleea Sadoveanu, parcelele cu numar cadastral 10124/1,10124/2, intocmit in vederea construirii a doua locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 906,01 mp., conform contractelor de vanzare cumparare nr.676/2004,

677/2004.

Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=0.5; regim de inaltime D+P+2E (maxim

9m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, Domnilor Fulgeanu Florin, Huian Gheorghe - Iași, Strada Voievozilor, nr. 3, bloc A 9 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Camelia Gavrilă    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 106 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 106 din 30 martie 2012