Hotărârea nr. 105/2012

HOTĂRÂRE privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren

situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1303 din 15.03.2012 intocmita de SC ECOPIATA SA;

Având în vedere adresa cu nr.1289 din 14.03.2012 a presedintelui Fundatiei Umanitare”Omenia”;

Având în vedere art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere H.C.L.nr. 56 din 25 februarie 2010 ;

Având în vedere H.C.L.nr. 76 din 25 februarie 2011 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aproba prelungirea atribuirii in folosința gratuita catre Fundația Umanitara “Omenia”, cu sediul in Valea Adanca, comuna Miroslava, judetul Iasi, pe o

perioada de 1 an, a unei suprafete de teren, situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun, aflata in exploatarea SC ECOPIATA S.A., in scopul amplasarii pe aceasta suprafata de teren a unei tonete pentru desfasurarea de activitati comerciale in domeniul panificatiilor, respectiv :

piata agroalimentara Alexandru cel Bun :5 mp ;

marcata in schita anexata ,ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2: Predarea - primirea suprafeței de teren mai sus menționate se va face pe baza de proces verbal de predare -primire.

Art.3: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, SC ECOPIATA SA; Directiei de Finante Publice Locale; Fundatiei Umanitare “Omeniași Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. Ecopiata S.A. si Fundatia Umanitara "Omenia".

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Camelia Gavrilă    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 105 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 105 din 30 martie 2012