Hotărârea nr. 104/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilorHOTĂRÂRE

privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 23706/15.03.2012, întocmită de

D.A.P.P.P.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, articolul 6A2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, articolele 14 și 15;

Având în vedere Procesul verbal 23228/15.03.2012, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se atribuie domnului Gîrbea Mihai și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Nicolina, bloc 1004, tronsonul 3, parter, apartament 2, compusă din: număr camere 2 în suprafață de 34,20 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 27,20 metri pătrați;

Art.2: Se atribuie doamnei Sandu Ani Elen și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara D, etajul 1, apartamentul 7, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.3: Se atribuie doamnei Onică Irina și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Rediu Tătar 6A, bl. 482E, sc. B, et. 8, ap. 34, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 20,80 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 18 metri pătrați;

Art.4 : Se atribuie domnului Țucaliuc Sorin și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara C, etajul 5, apartamentul 22, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.5: Se atribuie doamnei Popovici Alina Mihaela și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara A, etajul 1, apartamentul 5, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.6: Se atribuie doamnei Ciutacu Nadia și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, blocul 5, scara A, apartamentul 12, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.7: Se atribuie doamnei Ungureanu Mihaela și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, blocul 5, scara A, apartamentul 8, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20,4 metri pătrați;

Art.8: Se atribuie domnului Chiriac Ionuț Bogdan locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara A, parter, apartamentul 1, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 19,33 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 20,42 metri pătrați;

Art.9: La repartizarea locuinței, beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în Municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere și membrii de familie majori.

Art.10: Se revocă atribuirile de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local 14/31.01.2012, beneficiari: familia Gîrbea Mihai, familia Sandu Ani Elen și familia Curcă Mihai;

Art.11: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului

Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.12 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Camelia Gavrilă    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 104 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

24

Pentru

24

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 104 din 30 martie 2012