Hotărârea nr. 103/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 129/04.05.2010 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 235/26.05.2008)

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. 129/04.05.2010 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 și Hotărârii Consiliului Local nr. 235/26.05.2008)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 22401/13.03.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.C.L. nr. 235/26.05.2008, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenului în suprafață de 16,40 mp situat în str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, parter, ap.3 și concesionarea directă a acestuia către Mititelu Ioan și Mititelu Liliana în vederea extinderii spațiului respectiv;

Având în vedere H.C.L. nr. 333/17.09.2008, privind modificarea H.C.L. nr. 235/2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 36/24.06.2008 și actele adiționale la contract nr. 85918/03.11.2008 și 50466/04.06.2010;

Având în vedere Autorizația de construire nr. 301/23.03.2009;

Având în vedere HCL nr. 129/04.05.2010, privind modificarea HCL nr. 331/2008 și a HCL nr. 235/2008.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1. din H.C.L. nr. 129/04.05.2010, care va avea următorul conținut : „Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 11,85 mp, situat în Iași, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, parter, alăturat ap. 3.

Art. 2: Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 129/04.05.2010 rămân neschimbate.

Art. 3: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; domnului Mititelu Ioan și doamnei Mititelu Liliana, Iași, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, et. 10, ap. 41 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; domnul Mititelu Ioan și doamna Mititelu Liliana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Camelia Gavrilă    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 103 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 103 din 30 martie 2012