Hotărârea nr. 101/2012

HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al SC Citadin SA Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTARARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al SC Citadin SA Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.25063/20.09.2012 întocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale,

Având în vedere Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Citadin S.A. Iasi,

Având în vedere prevederile Legii nr 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 ,

Având în vedere prevederile legii nr 294 /2011 privind bugetul asiguraruilor sociale pe anul 2012 ,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministreului Finantelor Publice nr 616-2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea

bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici ;

Având în vedere Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor din SC

CITADIN SA nr .5 din 14 martie 2012,

Având în vedere prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.79/2008, - privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici aprobata prin Legea nr. 203/2009 si modificata ulterior ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,

Având în vedere prevederile OUG 44/2011 privind masuri economico financiare la nivelul unor operatori economici,

Având în vedere prevederile Legii 273-2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2012 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI . conform anexelor nr 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; SC CITADIN SA și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC CITADIN SA IASI.Iași .

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi

asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

15

Împotrivă

2

Abțineri

7

Nr. 101 din 30 martie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 101 din 30 martie 2012