Hotărârea nr. 10/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanțarea proiectelor și programelor de

dezvoltare locală

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie

2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 3168/12.01.2012 elaborat de Direcția Tehnică și Investiții privind necesitatea repartizării cotelor defalcate din impozitul pe venit și din sumele alocate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

Având în vedere adresa nr. 167/06.01.2012 a Consiliului Judetean Iasi, privind repartizarea către Municipiul Iași a sumelor defalcate din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructura care necesită cofinanțare locală;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnice legislative nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă utilizarea fondurilor de investiții alocate în anul 2012, din capitol buget venituri 04.02.04 în suma de 3.398,00 mii lei și din capitol buget venituri 11.02.06 în sumă de 2.385,00 mii lei, pentru obiectivele de investiții finanțate din capitolul 84.02 -

Transporturi și comunicații, 71.01.01 Reabilitare și modernizare linii tramvai și capitolul

70.02 - Locuințe, servicii, dezvoltare publică,71.01.01 Pasaj Hala Centrală astfel:

-mii lei-

Capitol buget venituri

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - total din care:

3.398,00

-Pasaj Hala Centrală

2.483,00

-Reabilitare și modernizare linie de tramvai Nicoriță - Piața Chirilă -Doi Băieți

915,00

11.02.06 Sume alocate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale - total din care:

2.385,00

-71.01.01 Reabilitare și modernizare linii de tramvai

2.300,00

-71.01.01 Reabilitare și modernizare linie de tramvai Nicoriță - Piața Chirilă -

Doi Băieți

85,00

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art 3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Directia Tehnică și Investiții;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 10 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 10 din 31 ianuarie 2012