Hotărârea nr. 1/2012

HOTĂRÂRE privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri imobile

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri imobile

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

23.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 4856 din 17.01.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere nota adresa nr. 4862 / 17.01.2012 a Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere Proiectul cu finanțare nerambursabilă “Regenerare urbană zona Lăpușneanu -Piața Unirii”;

Având în vedere H.C.L.72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere H.C.L. 547/2009 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în plenul ședinței consemnat și în procesul -verbal al ședinței, în sensul că se modifică punctul 3 din Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotarare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri imobile ce fac obiectul proiectului cu finanțare nerambursabilă “Regenerare urbană zona Lăpușneanu - Piața Unirii”, cuprinse în Anexa modificată, parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 Prezenta hotărîre revocă orice alte prevederi contrare din hotărîrile de consiliu local.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Tehnică și Investiții;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 1 din 23 ianuarie 2012

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 1 din 23 ianuarie 2012