Hotărârea nr. 99/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Trei Fantani nr. cadastral 11335/2/2 intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. Trei Fantani,  nr. cadastral 11335/2/2 intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 114766/11.12.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr.5937/11.12.2008;

Având în vedere cererea nr. 100616/29.10.2009, prin care d-na Ganea Florenta solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal, in  str. Trei Fantani nr. cadastral 11335/2/2;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 25.11.2009;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi intocmit pentru  construire locuinta pe teren proprietate, situat în Iasi, str. Trei Fantani nr.cadastral 11335/2/2, in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1300/09.12.2006. Suprafata terenului studiat prin Plan Urbanistic Zonal este de 300,00 mp.Indicatori urbanistici:POT:25,00 %, CUT:0,5, Regim de inaltime: P+M, H max cornisa :6,50 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi,Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, D-nei Ganea Florenta, Iasi, sos. Nicolinai nr. 47, bl. 971B, sc. B, et. 7, ap. 27 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

           (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                                                           

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 99 din 1 aprilie 2010