Hotărârea nr. 98/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Zona Bucium T148 nr. cadastral 14653/1/2 - parcele P1A 2N 3N si nr. cadastral 14655 - parcele 1(5932/1/1/2) P2(59935/2/1 intocmit în vederea introducerii in intravilan teren pentru construire locuinţe si dotari aferente pe teren proprietate

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Iaşi, Zona Bucium T148,  nr. cadastral 14653/1/2 - parcele P1A, 2N, 3N  si nr. cadastral 14655 - parcele 1(5932/1/1/2),  P2(59935/2/1, intocmit în vederea introducerii in intravilan  teren pentru  construire locuinţe si dotari aferente  pe teren proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de     1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr.1594/06.01.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatele de urbanism nr.3264/18.08.2009 si nr.862/10.03.2009;

Având în vedere cererea nr.92934/08.10.2009, prin care AXINTE LUCIA MARIANA prin DIRLEA VIOREL si BULAI CECILIA  si IOSIF solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Zona Bucium T148, nr. cadastral 14653/1/2 - parcela P1A, 2N, 3N  si nr. cadastral 14655 - parcela 1(5932/1/1/2) P2(59935/2/1).

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 13.10.2009;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 20 /PUZ/2010.

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi intocmit pentru introducere in intravilan teren pentru construire de locuinte pe teren proprietate,  situat în Iasi, Zona Bucium T148, nr. cadastral 14653/1/2 - parcele P1A, 2N, 3N  si nr. cadastral 14655 - parcele 1(5932/1/1/2) P2(59935/2/1), in baza contractului de vanzare cumparare  nr. 1047/2005 si contract de vanzare cumparare cu  dezmembrare nr.5051/2007, in suprafata de 2000,00 mp.

 Indicatori urbanistici: POT:15,00 %, CUT:0,3, Regim de inaltime: P+1E, H max . 9,00 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi,Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, D-lui Axinte Lucia Mariana, Iasi, Str. Bradului  nr. 1, bl. 907, tr. 3, et. 6, ap.32., Bulai Cecilia , Neamt, oras Roman,  Str. Tineretului nr. 13, bl.A, ap. 13.şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

           (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 98  din 1 aprilie 2010