Hotărârea nr. 93/2010

HOTĂRÂRE privind schimbărea limitelor pentru strada Nuferilor şi atribuirii de noi denumiri în zona Bucium
MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind schimbărea limitelor pentru strada Nuferilor şi atribuirii de noi denumiri în zona Bucium

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.89580 / 29.09.2010, întocmit de serviciul Urbanism şi Arhitectură,

In baza prevederilor Planului Urbanistic General de extindere a intravilanului Municipiului Iaşi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/09.08.1999;

Având în vedere Referatul nr.88099/24.09.2009, elaborat de către Serviciul GIS în colaborare cu Serviciul de Arhitectură şi Urbanism,

Având în vedere Planul de situaţie elaborat la data de 29.01.2009, conform realităţii din teren, de către Serviciul GIS în colaborare cu Serviciul de Arhitectură şi Urbanism,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă schimbarea limitelor de început şi de sfârşit în Zona Bucium pentru strada Nuferilor astfel : Din fundac Dealul Bucium până în strada Iasomiei conform planşei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă atribuirea de noi denumiri de artere în Zona Bucium, Strada MIRCEA ISPIR din fundacul Dealul Bucium până în stradela Dealul Bucium.  conform planşei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Serviciului Urbanism; Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor; Directia Economica si de Finante Publice Locale, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a precederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

   

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 93 din 1 aprilie 2010