Hotărârea nr. 92/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iaşi a reţelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului Biserica “Intrarea Domnului în Ierusalim” din strada Vasile Lupu nr.91

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului  public din Municipiul Iaşi, a reţelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului Biserica “Intrarea Domnului în Ierusalim” din strada Vasile Lupu nr.91

 

    Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Referatul de specialitate nr 23232 din 12.03.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere adresa nr.12/05.03.2010 înaintată de Protopopiatul Iaşi 2 - Parohia “Intrarea Domnului în Ierusalim”, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.21027/05.03.2010, prin care se solicită conectarea reţelei de iluminat arhitectural al bisericii la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aprobă racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iaşi a reţelei de iluminatul arhitectural aferentă obiectivului Biserica “Intrarea Domnului în Ierusalim” din strada Vasile Lupu nr.91.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Protopopiatul Iaşi 2 - Parohia “Intrarea Domnului în Ierusalim” si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

Art.3- (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Tehnică, Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale, Protopopiatul Iaşi 2 - Parohia “Intrarea Domnului în Ierusalim”.

           (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

     Nr. 92 din 1 aprilie 2010