Hotărârea nr. 91/2010

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata a impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul prevazut în Anexa 1

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata a impozitului pe cladire , conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contribuabilul prevazut în Anexa 1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI Iasi, prin expunerea de  motive la proiectul de hotarare ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale inregistrat sub nr. 22424/26.02.2010;

Având în vedere documentele depuse la dosar : cererea contribuabilului, cupon-mandat postal privind ridicarea ajutorului social pe luna ianuarie 2010, declaratii pe propria raspundere a contribuabilului ca nu realizeaza alte venituri si nu detine alte proprietati, referatul incheiat de catre inspectorul de zona cu ocazia verificarilor efectuate  in evidenta fiscala, copie dupa actul de proprietate al imobilului de la adresa de domiciliu, copie C.I;

Având în vedere prevederile  art. 125, alin.2, lit.e, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1)-(3), din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere pct. 220  din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.172/21.04.2008, Anexa nr.16, de aprobare a regulamentului privind criteriile si procedurile de acordare a facilitaţilor fiscale la persoane fizice;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă scutirea de la plata  impozitului pe cladire conform          

Anexei1ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de . Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi - Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - Persoane Fizice.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 91 din 1 aprilie 2010