Hotărârea nr. 90/2010

HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.03 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi necesitatea aprobării documentului Modificarea nr. 04 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.03 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi necesitatea aprobării documentului Modificarea nr. 04 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

                       

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de    1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr. 27844/25.03.2010 elaborată de către Directia Tehnică şii Biroul Comunicare privind necesitatea aprobării documentelor Modificarea nr.03 şi  Modificarea nr. 04 înaintate de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 privind realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanţare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"; Ulterior a fost aprobat Actul Adiţional la Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.4984/ 08.06.2005.

În conformitate cu Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Cap.3, art.3: “Consiliul Judeţean Iaşi se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect) şi solicitant al finanţării ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi va fi autorizat să acţioneze în numele Consiliului Local Municipal Iaşi”.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 536/27.12.2007 prin care s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului în sumă de 500.000 Euro cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate Unităţii de Implementare a Proiectului (PIU), taxelor, publicităţii proiectului, din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a Consiliului Judeţean Iaşi, pentru Proiectul ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 99/ 31.03.2008 prin care a fost aprobat Acordul Tripartit, semnat la data de 20.02.2008, dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei (MDLPL), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi) privind stabilirea drepturilor si obligaţiilor Părţilor în legătură cu licitarea, contractarea, finanţarea, monitorizarea tehnica şi financiara şi evaluarea proiectului Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi, inclusiv drepturile si obligaţiile Părţilor pe durata exploatării infrastructurii acordate.

Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice şi Locuintelor a încheiat cu S.C. CONSTRUCŢII UNU SA, lider al ASOCIATIEI S.C. CONSTRUCŢII UNU SA - SC INCOM SA contractul de lucrări nr. RO2006/018 - 147.04.01.01.01.03.02 având ca obiect execuţia şi finalizarea lucrarilor pentru ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi". Conform contractului de lucrari, volumul 2 Clauze contractuale, secţiunea 2 - Clauze particulare, art.3.6 -  Limitarea Autorităţii Inginerului - “Inginerul va obtine aprobarea expresă a Achizitorului şi a Beneficiarului Local înaintea iniţierii următoarelor acţiuni: d) aprobarea oricărei variaţii a scopului lucrărilor, care poate duce la creşterea sau scăderea preţului Contractului,...”

Având în vedere ACORDUL încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, ADR Nord Est şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi) înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 1797/10.03.2008;

Având în vedere Acordul s-a încheiat pentru a permite implementarea adecvată de către Minister a Proiectului menţionat anterior, proiect care va fi implementat şi finanţat din resursele bugetare ale programului Phare RO 2006/018- 147.04.01, Cofinanţarea Naţională de la Fondul Naţional pentru Pre-Aderare şi resursele locale ale Beneficiarului Local, în conformitate cu prevederile cuprinse în Memorandumul de Finanţare Phare 2006 şi în acest Acord semnat între Minister, ADR şi Beneficiarul Local.

Conform Acordului încheiat, Beneficiarul Local, art.6(2): Ministerul va obţine aprobarea oficială a Beneficiarului Local inainte de a-i da Inginerului orice aprobare scrisa pentru: a) eliberarea autorizatiilor pentru orice modificare a continutului/ scopului Lucrarilor, care pot conduce la creşterea Pretului de Contract.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 383/01.09. 2009, prin care a fost aprobată finanţarea necesară acoperirii costurilor suplimentare în scopul aplicării soluţiei unitare pentru infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de  990 m cale simplă în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Valoarea finanţării necesare este de 5.427.228 lei, respectiv 1.290.047 Euro (1 Euro =4,2070 lei la cursul infoeuro din luna august 2009).

Având în vedere Adresa firmei de consultanţă S.C. INOCSA INGENIERIA SL, nr. P4763/RO.02-IS/960/VP/vp/23 martie 2010 prin care se transmite spre avizare Modificarea nr.03 pentru Contractul RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Adresa firmei de consultanţă S.C. INOCSA INGENIERIA SL, nr. P4764/RO.02-IS/960/VP/vp/24 martie 2010 prin care se transmite spre avizare Modificarea nr. 04 pentru Contractul RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă: Documentul Modificarea nr.03  înaintat de firma de consultanţă S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" care are drept scop ajustarea Listelor de Cantităţi şi a Preţului de Contract cu aplicarea soluţiei tehnice unitare pentru infrastructura de acces - cale rulare tramvai, pe o lungime de 990 ml (Lista 2 Obiect 2.1), în conformitate cu proiectul "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport public în Municipiul Iaşi".

Art.2 Se aprobă: Documentul Modificarea nr. 04 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul lucrărilor contractului RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", care are drept scop ajustarea Listelor de Cantitati şi a Preţului de Contract cu Dispozitiile de santier si a detaliilor de executie pentru :  1.1 Biserica-1.1.1.2 Suprastructura:etapa I -lucrari pentru executie tiranti verticali(grupurile GFV-I ÷GFVIII ;matare rosturi in zidarie  1.1.2 Arhitectura- lucrarile de reparatii piatra la fatade,lucrari de conservare a picturii existente in vederea executarii consolidarii cu forajele orizontale  si  verticale 1.2 Turn Intrare -Golia 1.2.2 Arhitectura lucrari la fatadele Turnului Golia si lucrari interioare 1.2.3 Instalatii electrice interioare Turn Golia, precum si pentru 1.3 Zid incinta + turnuri de colt 1.3.1 Structura+1.3.2 Arhitectura: consolidare cupola turn colt SE +desfacere si refacere invelitoare olane 1.5 Cismeaua -refacere trepte piatra ; 2.2Strada Cuza Voda+2.3  Alei pietonale,parcaje ,spatii verzi.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi; Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Iaşi; Direcţiei Comunicare - Primăria Municipiului Iaşi si Institutiei Prefectului Judetului Iaşi;

Art.4  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică, Direcţia de Comunicare şi serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   SECRETAR

                 Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 90  din 1 aprilie 2010