Hotărârea nr. 89/2010

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi al mijloacelor fixe aflate în administrarea S.C.”CET IAŞI” S.A. în vedere casării

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi al mijloacelor fixe aflate în administrarea S.C.”CET IAŞIS.A.  în vedere casării 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere nota de fundamentare  nr.4328/03.03.2010 întocmită de către S.C.”CET IAŞI" S.A.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale;

Având în vedere dispoziţiile art.17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărîrile Consiliului de Administraţie nr.3/25.02.2010 şi al Adunării Generale a Acţionarilor nr.3/25.02.2010 ale S.C.”CET IAŞI” S.A., privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea prin procedura de

vînzare sau casare a mijloacelor fixe neamortizate integral, aflate în administrarea S.C.”CET IAŞIS.A.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi al mijloacelor fixe neamortizate integral  aflate în administrarea  S.C.”CET IAŞIS.A. precum şi scoaterea din funcţiune şi ulterior valorificarea acestora prin procedura de vînzare în integralitate sau casarea acestora şi valorificarea lor ca materiale recuperabile, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Domeniul public al Municipiului Iaşi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/29.09.2009 - Anexele S.C.”CET IAŞI” S.A., vor fi diminuate în mod corespunzător cu bunurile identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Prezenta hotărîre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, S.C.”CET IAŞI” S.A, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei  hotărîri va fi asigurată de S.C.”CET IAŞI” şi Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

            Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 89 din 1 aprilie 2010