Hotărârea nr. 88/2010

H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi str. Elena Doamna nr.15 de către Comunitatea Evreilor Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a  imobilului din Iaşi, str. Elena Doamna nr.15 de către Comunitatea Evreilor Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus şi votat în cadrul şedinţei ordinare privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită pentru o perioada de 1 an,                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr.19162/01.03.2010 intocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere propunerea comisiei pentru atribuire spaţii către ONG şi partide politice, constituită conform Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.124 din Legea 215/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 147/31.03.2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 237/29.05.2009 şi  cap.II din contractul de comodat nr. 10471/27.05.2008, încheiat între Municipiul Iaşi şi Comunitatea Evreilor  Iaşi ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE   

 

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Comunitatea Evreilor Iaşi, pentru  o perioadă de 1an.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Comunităţii Evreilor Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

            Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

           Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 88  din 1 aprilie 2010