Hotărârea nr. 87/2010

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a lucrării de artă monumentală “Titu Maiorescu”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a lucrării de artă monumentală Titu Maiorescu

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                  

Având în vedere nota de fundamentare nr. 23649/15.03.2010, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 13828/05.02.2010 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2001 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor lucrări de artă monumentală;

Având în vedere dispozitiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimonului Naţional în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi prin Direcţia Tehnică - Biroul Versanţi şi Monumente, a lucrării de artă monumentală “Titu Maiorescu”, cu datele de identificare menţionate în Anexa 1.

Art.2 Predarea-primirea lucrării de artă monumentală menţionată la art. 1 se va face pe bază de protocol.

Art.3 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţiei Tehnice; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţia Tehnică; Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 87 din 1 aprilie 2010