Hotărârea nr. 86/2010

HOTĂRÂRE Privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 3920 4 mp situat în Municipiul Iaşi arealul PALAS aprobată prin HCL nr. 458/27.10.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 3920,4 mp situat în Municipiul Iaşi, arealul PALAS, aprobată prin HCL nr. 458/27.10.2009

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr.23865/15.03.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 458/27.10.2009 prin care s-a aprobat  concesionarea directă a terenului situat în Municipiul Iaşi, arealul PALAS în suprafaţă de 3920,4 mp, către SC PALAS CORP SRL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 465/2005, privind constituirea Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii, modificată prin HCL nr. 266/2009 şi HCL nr. 435/2009;

Având în vedere Procesul verbal nr. 106388/16.11.2009 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin HCL 465/2005, modificat prin HCL 266/2009 şi 435/2009;

Având în vedere dresa nr. 23729/15.03.2010 prin care SC PALAS CORP SRL anunţă că sunt de acord cu redevenţa stabilită prin procesul verbal nr. 106388/16.11.2009.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă redevenţa valorică datorată în baza concesionării directe către SC PALAS CORP SRL, a terenului situat în Iaşi, arealul PALAS, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr.106388/16.11.2009, ce va fi de 58.806 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Art. 2  Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; SC PALAS CORP SRL, Iaşi, şos. Iaşi - Tomeşti, nr. 2, C13 - P3 si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 3  Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat si Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

             Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 86 din 1 aprilie 2010