Hotărârea nr. 85/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor tehnice interne de determinare a cuantumului comisionului la fondul de risc în procente pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a împrumuturilor contractate de către operatorii economici şi serviciile publice din subordine

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor tehnice interne de determinare a cuantumului  comisionului la fondul de risc, în procente, pentru  acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a împrumuturilor contractate de către operatorii economici şi serviciile publice din subordine

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;           

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 25947/19.03.2010, întocmit de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul  Ministerului Finanţelor Publice nr.1603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă Normele tehnice interne de determinare a cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a împrumuturilor contractate de către operatorii economici şi serviciile publice din subordine, conform anexelor: Anexa 1, Anexa 1.1 şi Anexa 1.1.1, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se aprobă completarea fondului de risc cu venituri din bugetul local la nivelul sumelor necesare şi aprobate pentru fiecare exerciţiu bugetar în parte.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Operatorilor economici şi serviciilor publice locale din subordinea Municipiului Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

                (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ              SECRETAR

    Gavrilă Camelia                Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 85  din 1 aprilie 2010