Hotărârea nr. 84/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Termo-Service S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al  S.C. Termo-Service S.A.

                                                                                                         

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 25881/19.03.2010 întocmit de către Directia Economica si de Finante Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Termo-Service S.A. nr.10/15.03.2010.                                                 

Având în vedere dispoziţiile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al S.C.Termo-Service S.A.;

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţelor Publice Locale; SC Termo - Service SA, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Termo-Service S.A.

                Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

         

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   84 din 1 aprilie 2010