Hotărârea nr. 83/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC Tehnopolis SRL

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2010 al SC Tehnopolis SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25879/19.03.2010 întocmit de către Directia de Finante Publice Locale ; - ref. BVC societate;

Având în vedere Bugetul activităţii S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2010

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 12/2010 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2010;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici ;

Având în vedere dispozitiile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată, modificată şi completată;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Având în vedere prevederile Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenţilor economici;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Tehnopolis S.R.L.

Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi; SC “Tehnopolis” SRL si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. “Tehnopolis” S.R.L.

            Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

   

  Nr.  83  din 1 aprilie 2010