Hotărârea nr. 82/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC SALUBRIS SA IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC SALUBRIS SA IAŞI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;        

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25880 / 19.03.2010 întocmit de către Direcţia Economică a Finanţelor Publice Locale - Biroul Analiză Economică şi Avizări Tarife;

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor SC SALUBRIS SA din 12.03.2010;

Având în vedere fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC SALUBRIS SA;

Având în vedere dispozitile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispozitile Legii nr. 12/2010 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2010;

Având în vedere dispozitile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, modificată şi completată;

Având în vedere dispozitile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 modificată şi completată, privind întărirea disciplinei economico-financiare;

Având în vedere dispozitile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

           În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. SALUBRIS S.A.

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipilui Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; SC SALUBRIS SA Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC SALUBRIS SA Iaşi.

            Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                         

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  82  din 1 aprilie 2010