Hotărârea nr. 81/2010

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC CITADIN SA IASI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC CITADIN SA IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr.22654/11.03.2010 intocmit de catre D.E.F.P.L

Având în vedere Hotararea  Reprezentantilor Adunarii Generale a Actionarilor din SC CITADIN SA  nr.6/ 2010 ;

Având în vedere Fundamentarea BUGETULUI de VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2010 al S.C. CITADIN SA IASI;

Având în vedere dispozitiile Legii nr 11/ 2010 - Legea  bugetului de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispozitiile Legii  nr.12/2010 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispozitiile Legii nr 571/2003 (Codul Fiscal ) modificat si completat;

Având în vedere dispozitiile Ordinului Ministerului de Finante nr 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici;

Având în vedere dispozitiile Legii contabilitatii 82/1991 republicata, modificata si completata;

Având în vedere dispozitiile OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare precum si  prevederile OUG nr 79/2008, - privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici aprobata prin Legea 203/2009 si modificata ulterior ,

Având în vedere dispozitiile Legii nr  329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Avand in vedere dispozitiile Legii 273 /2006 privind finantele publice locale,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

 

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2010, pentru S.C. CITADIN S.A. IASI conform anexei ce face  parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta Hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si Finantele Publice Locale Iasi, S.C. CITADIN S.A. IASI si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC CITADIN SA IASI.

         (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

           

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

           Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 81 din 1 aprilie 2010