Hotărârea nr. 80/2010

HOTARÂRE privind aprobarea preturilor locale de referinta a preturilor locale pentru producerea transportul distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici compensarea unitara pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate si subventia unitara de la bugetul local

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE 

privind aprobarea preturilor locale de referinta, a preturilor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici, compensarea unitara pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate si subventia unitara de la bugetul local

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 17 martie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 23226 din 12.03.2010 intocmit de Directia Tehnica;

Avand in vedere avizul nr.1089/05.03.2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice privind modificarea preturilor locale pentru producerea, transportul si distributia energiei termice din centralele de cvartal de catre S.C. CET IASI S.A.;

Avand in vedere avizul nr.3415923/24.02.2010 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice privind modificarea pretului mediu local pentru energia termica produsa, transportata si distribuita sub forma de apa fierbinte, facturata agentilor economici;

Avand in vedere decizia nr.172/04.12.2009 emisa de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice privind stabilirea pretului local de referinta si a compensarii unitare pentru combustibilul folosit la producerea energie termice furnizata populatiei prin sistemul centralizat in Municipiul Iasi;

Avand in vedere decizia nr.2956/23.12.2009 emisa de Agenţia Naţională Regională în domeniul  Energiei privind aprobarea preturilor practicate in sectorul energiei termice de S.C. CET IASI S.A.;

Avand in vedere adresa nr.667/05.01.2010 inaintata de S.C. CET Iasi S.A., privind majorarea tarifelor de transport si distributie a energiei termice furnizata populatiei;

Avand in vedere O.G.nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispoziţiile Legii nr.325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba pretul local de referinta de 175,00 lei/Gcal, inclusiv T.V.A. pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate.

Art.2 - Se aproba preturile locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie prevazute in Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Se aproba pretul mediu local, pentru energia termica produsa, transportata si distribuita sub forma de apa fierbinte, facturata agentilor economici, conform Anexei nr.2 din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.03.2010.

Art.4 - Se modifica tariful local, exclusiv T.V.A., pentru transportul energiei termice de la 26,38 lei/Gcal la 34,26 lei/Gcal si pentru distributia energiei termice sub forma de apa fierbinte de la 56,20 lei/Gcal la 73,00 lei/Gcal.

Art.5 - Subventia unitara de la bugetul local, începând cu data de 01.01.2010, este de 48,11 lei/Gcal reprezentând 15,85 % pentru PT, iar pentru CT este de 54,09 lei/Gcal reprezentând 17,47 % din pretul de producere, transport si furnizare a energiei termice, aprobat/avizat de Agenţia Naţională Regională în domeniul  Energiei si Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice .

Art.6 - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L.nr.22/2009 si H.C.L.nr.451/2008.

Art.7 - Prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Agenţiei Naţionale Regionale în domeniul  Energiei, Agentiei Nationale de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de Utilităţi Publice, S.C. CET Iasi S.A., Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice si Finanţelor Publice Locale  si Instituţiei Prefectului Judetului Iasi,

Art.8 - (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de S.C. CET Iasi S.A., Directia Tehnica si Directia Economica şi Finanţelor Publice Locale.

            (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

  

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 80 din 17 martie  2010

 

ANEXA nr.1 la  H.C.L  80/17.03.10

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor locale de referinta, a preturilor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici, compensarea unitara pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate si subventia unitara de la bugetul local

 

PRETUL LOCAL DE FACTURARE PENTRU POPULATIE - PUNCTE TERMICE

nr.crt.

specificatie pret/tarif

pana la 31.12.2009

de la 01.01.2010

diminuare/

crestere %

 

1.

Pret de producere a energiei termice destinata populatiei (CET Iasi)

Decizie ANRE nr.2956/23.12.2009

162,69

lei/Gcal

 

147,89 lei/Gcal

 

 

- 9,1%

2.

Tarif transport pentru energie termica in sistem centralizat

Propus

26,38

lei/Gcal

 

34,26

lei/Gcal

 

 

+ 29,88%

 

3.

Tarif distributie pentru energie termica in sistem centralizat

Propus

56,20

lei/Gcal

 

73,00

lei/Gcal

 

+ 29,88%

 

4.

Pret total (1+2+3)

245,27 lei/Gcal

255,15 lei/Gcal

+ 4,03%

 

5.

TVA 19%

46,60 lei/Gcal

48,48 lei/Gcal

-

 

6.

Pret final (inclusiv TVA)

291,87 lei/Gcal

303,63 lei/Gcal

+ 4,03%

 

7.

Subventie unitara acordata de Primaria Municipiului Iasi inclusiv TVA

O.G.nr.36/2006 art.4 alin.4

56,86

lei/Gcal

 

48,11 lei/Gcal

 

- 15,38%

 

8.

Compensarea unitara combustibil inclusiv TVA conf.O.G.36/2006 art.4 alin 1 si Decizia nr.172/04.12.2009

60,01

lei/Gcal

 

80,52 lei/Gcal

 

+ 34,15%

 

9.

Pret local de facturare inclusiv TVA

175,00 lei/Gcal

175,00 lei/Gcal

-

 

PRETUL LOCAL DE FACTURARE PENTRU POPULATIE - CENTRALE TERMICE

nr.crt.

specificatie pret/tarif

pana la 31.12.2009

de la 01.01.2010

% diminuare/

crestere

1.

Pret de producere, transport si distributie a energiei termice destinata populatiei Aviz ANRSC nr.1089/23.12.2009

260,18 lei/Gcal

 

260,18 lei/Gcal

 

-

2.

TVA 19%

49,43 lei/Gcal

 

49,43 lei/Gcal

 

-

3.

Pret final (inclusiv TVA)

309,61 lei/Gcal

 

 

309,61 lei/Gcal

 

 

-

4.

Subventie unitara acordata de Primaria Municipiului Iasi inclusiv TVA

O.G. nr.36/2006 art.4 alin.4

74,60 lei/Gcal

 

54,09 lei/Gcal

 

-27,49%

5.

Compensarea unitara combustibil inclusiv TVA conf.O.G.36/2006 art.4 alin 1 si Decizia nr.172/04.12.2009

60,01 lei/Gcal

 

80,52 lei/Gcal

 

+34,15%

6.

Pret local de facturare inclusiv TVA

175,00 lei/Gcal

175,00 lei/Gcal

-

 

DIRECŢIA TEHNICĂ,                                                        SEF SERVICIU,

ing. Mihai Chirica - Director Executiv                                        ing. Viorica Bostan

 

ANEXA nr.2 La H.C.L.80/17.03.10

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor locale de referinta, a preturilor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici, compensarea unitara pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate si subventia unitara de la bugetul local

 

 

PRETUL MEDIUL LOCAL DE FACTURARE PENTRU AGENTI ECOMOMICI

 

nr.crt.

specificatie pret/tarif

pana la 31.12.2009

de la 01.01.2010

% diminuare/

crestere

1.

Pret mediu local de facturare a energiei termice destinata agentilor economici

Propus

260,18

lei/Gcal

255,17

lei/Gcal

 

- 1,92%

2.

TVA 19%

49,43

lei/Gcal

48,48 lei/Gcal

-

3.

Pret mediu local de facturare inclusiv TVA

309,61 lei/Gcal

303,65lei/Gcal

- 1,92%

 

DIRECŢIA TEHNICĂ,                                                        SEF SERVICIU,

ing. Mihai Chirica - Director Executiv                                        ing. Viorica Bostan