Hotărârea nr. 79/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  17 martie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentele propuse  la proiectul de hotărâre ;  Referatul de specialitate nr. 23145 din 12.03.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Aprobarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2010 în următoarea componenţă, conform anexelor nr. 1 - 1.5, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1:    Venituri      633.503,19 mii lei

Cheltuieli    633.503,19 mii lei

Anexa nr. 1.1: Secţiunea de funcţionare

Anexa nr. 1.2: Secţiunea de dezvoltare

Anexa nr. 1.3: Programul de investiţii pentru unităţile de învăţământ

Anexa nr. 1.4: Detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local

 

Art. 2 Aprobarea bugetului din credite externe al Municipiului Iaşi pe anul 2010 în următoarea componenţă, conform anexelor nr. 2 - 2.2, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 2:      Venituri    13.928,98 mii lei

Cheltuieli  13.928,98 mii lei

Anexa nr. 2.1: Programul obiectivelor de investiţii finanţate din credite externe

Anexa nr. 2.2: Detalierea cheltuielilor bugetului din credite externe

 

Art. 3 Aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Iaşi pe anul 2010 în următoarea componenţă, conform anexelor nr. 3 - 3.2, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 3:    Venituri    13.559,80 mii lei

Cheltuieli  13.559,80 mii lei

Anexa nr. 3.1: Proiecte cu finanţare nerambursabilă

Anexa nr. 3.2: Detalierea cheltuielilor bugetului din fonduri externe nerambursabile

 

Art. 4 Aprobarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii al Municipiului Iaşi pe anul 2010 în următoarea componenţă, conform anexelor nr. 4 - 4.1, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 4:    Venituri    19.089,55 mii lei

Cheltuieli  19.089,55 mii lei

Anexa nr. 4.1: Detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii

 

Art. 5 Aprobarea bugetului evidenţiat în afara bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2010 în următoarea componenţă, conform anexelor nr. 5 - 5.2, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 5:    Venituri     49.839,39 mii lei

Cheltuieli   55.039,42 mii lei

Anexa nr. 5.1: Programul obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul evidenţiat în afara bugetului local

Anexa nr. 5.2: Detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetului evidenţiat în afara bugetului local.

 

Art. 6 Aprobarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate  integral din venituri proprii al Municipiului Iaşi pe anul 2010 în următoarea componenţă, conform anexelor nr. 6 - 6.1, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 6:    Venituri    91.021,82 mii lei

Cheltuieli  91.021,82 mii lei

Anexa nr. 6.1: Detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

 

Art. 7 Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 7.1-7.8: Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2010. 

Anexa nr. 8:    Sinteza finanţării programelor

Anexa nr. 8.1: Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nermabursabile de preaderare şi alţi donatori.

Anexa nr. 8.2: Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

Anexa nr. 9:    Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

 

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 9 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locală.

Aducerea la cunostinţă publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

     Nr. 79 din 17 martie 2010