Hotărârea nr. 78/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  17 martie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr.12946 din 10.02.2010 elaborat de Direcţia Tehnică privind necesitatea repartizării cotelor defalcate din impozitul pe venit şi din sumele alocate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

Având în vedere adresa D.E.F.P.L.- Serviciul Buget nr.11864/08.02.2010 prin care se solicită elaborarea unui proiect de hotărâre;

Având în vedere adresa nr.1475/16.02.2010 a Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin care sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cotele defalcate din impozitul pe venit, alocate pentru bugetul anului 2010, au fost repartizate pe trimestre;

Având în vedere adresa Consiliului Judetean Iasi nr.1798/22.02.2010 privind repartizarea pe trimestre, catre Municipiul Iasi, a sumelor defalcate din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aprobă utilizarea fondurilor de investiţii alocate în anul 2010, din capitol buget venituri 04.02.04 în sumă de 5.803,0 mii lei şi din capitol buget venituri 11.02.06 în sumă de 3.302,0 mii lei, pentru obiectivele de investiţii finanţate din capitolul 84.02.71 - Transporturi şi comunicaţii, 71.01.01 Reabilitare şi modernizare linii tramvai, defalcate pe trimestre astfel:

                                                                                                                                                            -mii lei-

Capitol buget venituri

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

Total

an

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1.741,0

1.741,0

1.161,0

1.160,0

5.803,0

11.02.06 Sume alocate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale

670,0

686,0

929,0

1.017,0

3.302,0

 

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Direcţiei de Investiţii, Directiei Tehnice şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

Art 3 -  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale, Direcţia de Investiţii şi Directia Tehnică;

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

      

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

      Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 78 din 17 martie 2010