Hotărârea nr. 77/2010

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR IMPUTERNICITE SA REPREZINTE INTERESELE MUNICIPIULUI IASI IN CADRUL ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR SI CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE SI REGIILOR AUTONOME LA CARE MUNICIPIUL ESTE UNIC ACTIONAR

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                                  

HOTARARE

PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR IMPUTERNICITE SA REPREZINTE INTERESELE MUNICIPIULUI IASI IN CADRUL ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR SI CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE SI REGIILOR AUTONOME LA CARE MUNICIPIUL ESTE UNIC ACTIONAR

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit in sedinta ordinara din data de    25 februarie 2010;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi, prin Expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere Nota de fundamentare privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului iasi in cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome la care municipiul detine participatii , intocmita de Serviciul Resurse Umane si Directia Tehnica, inregistrata sub nr.17.229/23.02.2010;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.12 si art.13, precum si celelalte dispozitii  din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a “Despre adunarile generale” si Sectiunii a III-a “Despre administrarea societatii” , art.137, 138^2, precum si celelalte dispozitii din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având in vedere Lista societatilor comerciale si regiilor autonome la care se exercita, in conditiile legii, in numele municipiului Iasi, toate drepturile si obligatiile in calitate de unic actionar;

Având în vedere amendamentul propus de către domnul consilier Anghel Ficu si aprobat în plenul sedinţei, privind modificarea anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre, în sensul înlocuirii domnului Roşca Ciprian ca membru în Consiliul de Administraţie al societăţii CITADIN S.A, cu domnul Sorin Trandafirescu.

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

Art.1 (1) Se aproba structura si componenta Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie la societatile comerciale la care municipiul Iasi este unic actionar, conform anexei nr.1 ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.

          (2) Persoanele imputernicite la art.1 vor exercita, in conditiile legii, in numele Municipiului Iasi, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute. 

Art.2 (1) Se aproba structura si componenta Consiliului de  Administratie la Regia Autonoma de Transport Public Local, conform anexei ce constituie anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari.       

          (2) Persoanele imputernicite la art.2 vor exercita, in conditiile legii, in numele Municipiului Iasi, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute. 

Art.3 Prezenta hotarare abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.4 Serviciul Resurse Umane, Serviciul Juridic si Directia Tehnica vor monitoriza punerea in aplicare a prezentei hotarari.

Art.5 (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local si Arhiva va comunica copie a prezentei hotarari: Primarului Municipiului Iasi, persoanelor nominalizate in anexa prezentei hotarari, Serviciului Juridic, Serviciului Resurse Umane, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice, societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local, nominalizate in anexe si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

         (2) Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Camelia Gavrilă

 Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 77 din 25 februarie 2010

 

ANEXA nr. 1

 

la  Hotărârea privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor  şi Consiliilor de Administraţie ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul Iaşi este unic acţionar.

 

 

Nr.

SOCIETATE COMERCIALĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

C.A.

A.G.A.

1.

S.C.SALUBRIS S.A.

1.      Apostol Ioan

2.      Gavrilescu Maria

3.      Creţescu Igor-specialist

4.      Trofor Andrei

5.      Baciu Mihai

6.      Reprezentant PDL

7.      Reprezentant PDL

8.      Reprezentant PDL

9.      Reprezentant PNL Danga Marius

 

1.      Creţu Cătălina

2.      Vornicu Paula

3.      Reprezentant PDL

 

 

2.

S.C. CITADIN S.A..

1.      Neculau Cătălin

2.      Gugiuman Gheorghe-specialist

3.      Popovici Dan-specialist

4.      Mătăsaru Daniel 

5.       Ghiga Vlad

6.      Reprezentant PDL

7.      Reprezentant PDL

8.      Reprezentant PDL

9.      Reprezentant PNL-Trandafirescu Sorin

 

1.      Mocanu Alin

2.      Macovei Silviu

3.      Reprezentant PDL

 

 

3.

S.C. C.E.T IAŞI S.A..

1.      Ivana Dorin

2.      Creţu Mihai-specialist

3.      Mateescu Teodor-specialist

4.      Ciobanu Ioan

5.      Căliman Adrian

6.      Reprezentant PDL

7.      Reprezentant PDL

8.      Reprezentant PDL

9.      Reprezentant PNL - Zlate Ionuţ

 

1.      Lungu Irina

2.      Tomorug Dumitru

3.      Reprezentant PDL

 

 

4.

S.C. TERMOSERVICE S.A..

1.      Tudose Tudor

2.      Reprezentant PNL-Bodea Marius

3.      Cojocaru Bogdan

4.      Vasilache Monica

5.      Reprezentant PDL

6.      Reprezentant PDL

7.      Reprezentant PDL

 

1.      Balanescu Bogdan

2.      Reprezentant PDL

3.      Reprezentant PNL-Halip Laurenţiu

 

 

5.

S.C. FOTBAL S.A..

1.      Neculau Constantin

2.      Chirica Mihai

3.      Reprezentant PDL

 

 

1.      Popa Ioan

2.      Reprezentant PDL

3.      Reprezentant PNL-Bivol Teodor

 

 

                        Director executiv,                                             Serviciul Resurse Umane

                                                                                                Şef Serviciu,

                         Mihai Chirica                                                   Virgil Stărică

 

ANEXA nr. 2

 

la Hotărârea privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor  şi Consiliilor de Administraţie ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul Iaşi este unic acţionar.

 

 

Nr.

REGIE AUTONOMĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

C.A.

1.

RATP IAŞI

1.      Ghercă Marcel - director

2.      Gaginschi Radu-specialist

3.      Niţucă Costică-specialist

4.      Sălceanu Constantin

5.      Coman Cosmin

6.      Reprezentant PDL

7.      Reprezentant PDL

8.      Reprezentant PNL Minciuna Daniel

9.      Reprezentant MINISTERUL FINAŢELOR PUBLICE - Dumitraş Vasile

 

 

 

       Director executiv,                                                      Serviciul Resurse Umane

                                                                                        Sef Serviciu

          Mihai Chirica                                                          Virgil Stărică