Hotărârea nr. 75/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “REABILITARE MUZEU MUNICIPAL IAŞI”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de investiţii “REABILITARE MUZEU MUNICIPAL IAŞI”

 

Consiliul Local al municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr. 7091 din 22.01.2010 al Serviciului Investiţii Proprii;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, rectificată şi modificată (textul în vigoare din 01.06.2007);

Având în vedere dispoziţiile art. 42 şi 43 ale Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice locale, cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:    

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Muzeu Municipal Iaşi”.

Art.2 Indicatorii tehnico-economici sunt detaliaţi în anexa ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Investiţii.

        Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 75 din 25 februarie 2010

 

ANEXA la Hotărârea nr.75/25.02.2010

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii  “Reabilitare Muzeu Municipal Iaşi”

 

Valoare totală, inclusiv T.V.A.: 3.666.300 lei

Valoare C+M, inclusiv T.V.A.:  3.420.680 lei

Suprafaţa construită: 563,88 mp

Adc de reabilitat = 925,14 mp

Regim de înălţime: P+E

Durata de execuţie: 12 luni calendaristice