Hotărârea nr. 74/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Construire blocuri de locuinţe colective zona Grădinari ”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul „ Construire blocuri  de locuinţe colective zona Grădinari  

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010,

Avînd în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                    

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avînd în vedere referatul de specialitate nr. 16543 din 22.02.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

Avînd în vedere prevederile O.U.G nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu modificările şi completările ulterioare ;

Avînd în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.34 cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  dispoziţiile Legeii nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.42 şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere dispoziţiile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul „Construire blocuri de locuinţe colective zona Grădinari”,conform Anexei ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 - Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

         - Aducerea la cunoştinţa publicului a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

          Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.74 din 25 februarie 2010

 

ANEXA la hotărârea nr. 74/25.02.2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul „Construire blocuri de locuinţe colective zona Grădinari ”

 

Valoarea totală estimată a investiţiei

Total general:     61.618,598 mii lei lei  inclusiv TVA                                                                         

C+M = 49.880,25 mii  lei

 

Durata de execuţie: 18 luni

Arie construită 5094,08 mp

Arie construită desfăşurată 23784,64 mp

Arie utilă 15120 mp

Suprafaţă parcaje 3805,26 mp

Suprafaţă spaţii verzi 10368,32 mp

Suprafaţă alei carosabile 4958,64 mp

Suprafaţă alei pietonale 2992,48 mp

Suprafaţă trotuare 981,28 mp