Hotărârea nr. 73/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru amplasare module carte-presă

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru amplasare module carte-presă

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 72 / 26.02.2009 privind aprobarea modelului de contract pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru amplasare module;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 470 / 06.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;

Având în vedere prevederile H.G. 348 / 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;

Avand in vedere dispoziţiile Legii 650 / 2002 pentru aprobarea O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

Având în vedere prevederile H.G. 333 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă noul model de contract pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasare module de comercializare carte presă, începând cu anul 2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Durata contractului pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasare module carte presă este de 7-10 ani pentru modulul  - model 1 identificat în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

          (2) Durata contractului pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasare module carte este de 5 ani pentru modul - model 2, identificat în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice - Serviciul Avize Mici Întreprinzători, Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Serviciul Avize Mici Întreprinzători.

        Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                       

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr. 73  din 25 februarie 2010

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 73 /25.02.2010

 

CONTRACT NR. ________ / __________

 

Prezentul contract de folosinta este perfectat in   baza : Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala, H.C.L. nr. _________ / ________ .

I. PARTILE CONTRACTANTE

Intre: 1. MUNICIPIUL IASI, cu sediul in IASI, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.45, in calitate de proprietar - reprezentat prin Gheorghe Nichita - primar si Cristina Oteleanu - secretar.

2.________________________________ cu sediul in Iasi, str._____________, nr. _______, bl. ____, sc. _____, et. _____, ap. _____, inregistrata la registrul comertului sub nr. ________________, avand Codul Fiscal_________________reprezentat prin _________________________________ si prin ________________________________ in calitate de beneficiar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului il constituie utilizarea temporara a terenului in suprafata de 5 mp, situat in Iasi, str. ____________________________ pentru amplasarea unui modul omologat.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2 Prezentul contract se incheie pe o perioada de _____ ani incepand cu data de __________ , cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al partilor contractante.

IV. TAXA DE UTILIZARE TEMPORARA

Art.3 Contravaloarea utilizarii terenului o reprezinta taxa de ______________ lei/mp/luna x 5 mp x 3 luni,reprezentand in total suma de ________________lei/trimestru, stabilita conform legislatiei in vigoare, H.C.L. 25 / 2003 cu modificarile ulterioare, H.C.L. 470 / 06.11.2009.

Art.4  Valoarea contractului se modifica anual, prin act aditional, prin aplicarea coeficientilor de majorare, stabiliti  prin Hotarirea  Consiliului Local.

V. MODALITATEA DE PLATA

Art.5 Plata taxei se face din initiativa beneficiarului astfel:

- se achita in 2 rate egale pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv.

-la casierie, in numerar sau prin ordin de plata la Trezoreria Municipiului Iasi in contul

RO 57TREZ40621180250XXXXX.

Art.6 Conturile bancare ale beneficiarului sunt: ____________________________________________.

Art.7 Neplata taxei (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv) atrage majorari de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere pana la inclusiv data platii conform Codului de procedura fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori pe parcursul derularii contractului se modifica legislatia  in domeniu, prin act aditional.

VI. OBLIGATIILE  PROPRIETARULUI

Art.8 Prin prezentul contract, proprietarul se obliga:

            - sa predea beneficiarului terenul in stare corespunzatoare folosintei;

            - sa asigure utilizarea terenului pe durata contractului.

VII. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art.9 Prin prezentul contract , beneficiarul se obliga:

-  sa nu comercializeze produse in  afara suprafetelor autorizate ;

-  sa achite contravaloarea contractului stabilita la art.3;

- sa dezafecteze amplasamentul, pe cheltuiala sa, in termen de 48 de ore de la incetarea contractului, in starea in care a fost preluat;

- sa respecte normele legale privind desfasurarea activitatii pentru care este autorizat;

- sa utilizeze terenul conform destinatiei prevazute in art.1 din contract, fara sa afecteze spatiile, caile pietonale si caile de acces la spatiile comerciale din zona, sa respecte curatenia in zona si prevederile H.C.L. nr. 172 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- sa raspunda pentru pagubele provocate din culpa sa;

- sa-l anunte pe proprietar de orice actiune intentata de catre un tert care priveste proprietatea sau posesia terenului;

- sa respecte amplasamentul, forma, dimensiunile, culoarea si materialele aprobate ;

- sa elibereze amplasamentul in 48 de ore, fara despagubiri, la somatia Serviciului Control Urbanism sau atunci cind necesitatile de sistematizare o vor impune;

- sa elibereze amplasamentul in 48 de ore, fara despagubiri, la somatia Serviciului Control Urbanism, fara a mai fi necesara intocmirea altor formalitati, cand se constata nerespectarea obligatiilor beneficiarului sau ocuparea de suprafete mai mari decat cele inscrise in contract la art.1 ;

- sa nu intrerupa activitatea prin abandonarea, parasirea sau distrugerea structurii de vanzare pe o perioada mai mare de 90 zile ;

- sa incheie contract cu SC Salubris SA Iasi pentru prestari servicii de salubritate;

- sa nu amplaseze frigete, lazi frigorifice, mese, scaune sau ambalaje linga structura de vanzare;

- sa afiseze la vedere si sa prezinte la controlul efectuat de catre organele abilitate de lege, autorizatia de functionare, contractul si schita anexa;

- este interzisa expunerea sau comercializarea marfurilor in afara suprafetei de vanzare;

- sa desfasoare activitatea de comert conform prevederilor legale;

- sa nu comercializeze bauturi alcoolice;

- sa nu tulbure ordinea si linistea publica prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;

- un panou de publicitate al modulului va fi utilizat in mod gratuit de catre municipalitate pentru promovarea obiectivelor turistice ale orasului, pentru afisarea informatiilor de interes public (harta transportului in comun, harta Municipiului Iasi, etc) sau pentru promovarea evenimentelor speciale ale Municipiului Iasi ;

- pe celelalte panouri ale modulului, beneficiarul va putea face publicitate numai la produsul vandut (carte-presa) si / sau produse complementare (cu exceptia tutunului si bauturilor). In cazul in care beneficiarul doreste sa-si extinda domeniul de publicitate va fi obligat sa respecte prevederile H.C.L. 403/2007 si H.C.L. 609/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale partile datoreaza daune interese.

Art.11 In caz de sistematizare a zonei, schimbarea situatiei juridice a terenului sau nerespectarea obligatiilor contractuale de catre beneficiar(ocuparea unei suprafete mai mari decat cea inscrisa la art.1, nerespectarea clauzelor de functionare, etc.), contractul inceteaza de drept fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara nici o alta formalitate  prealabila.

Art.12  Forta majora apara de raspundere, partea care o invoca, in conditiile legii;

Art.13 Neplata obligatiilor ce rezulta din prezentul contract la termenul stabilit  obliga proprietarul sa aplice modalitatile de executare silita conform prevederilor OG nr. 92/2003  republicata privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.14  In caz de litigii neconciliabile pe cale amiabila, se va face apel la organele de jurisdictie competente.

IX. CLAUZE SPECIALE

Art.15 Prezentul contract are valoare de inscris autentic si constituie titlu de creanta care devine executoriu dupa scadenta termenului de plata (se executa conform OG nr. 92/2003  republicata privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare) ;

Art.16 Renuntarea la contract de catre beneficiar se face cu anuntarea in scris a proprietarului, cu 10 zile inaintea disponibilizarii terenului;

Art.17 Neplata taxei conform art.5 mai mult de doua semestre atrage dupa sine incetarea de drept a contractului fara punere in intarziere si fara alte formalitati, cu eliberarea amplasamentului pe cheltuiala debitorului.

Art.18 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul ambelor parti contractante, prin acte aditionale, care vor fi parte integranta din contract.

Art.19 Schimbarea situatiei juridice a terenului dupa semnarea contractului, nu obliga pe proprietar.

Art.20 La expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, acesta poate fi prelungit numai prin acordul scris si expres al partilor.

Art.21 Prezentul contract se incheie in doua exemplare, din care un exemplar revine beneficiarului si un exemplar revine proprietarului.

Art.22 Prezentul contract  va respecta legislatia existenta in Romania si toate modificarile ce vor interveni pe perioada derularii lui.

Art.23 Prevederile prezentului contract ce sunt contrare legislatiei romane sau vor deveni contrare pe parcursul derularii lui sunt lovite de nulitate.