Hotărârea nr. 71/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Zona Galata T49 P2/1/5/3(1889/3/3/1/5/3) 2/1/6/2(1889/3/3/1/6/2) 2/1/5/1/2(1889/3/3/1/5/1/2) 2/1/6/1/2(1889/3/3/1/6/1/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE      

     Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   IASI, Zona  Galata, T49, P2/1/5/3(1889/3/3/1/5/3), 2/1/6/2(1889/3/3/1/6/2), 2/1/5/1/2(1889/3/3/1/5/1/2), 2/1/6/1/2(1889/3/3/1/6/1/2),  intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr.82090/08.09.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere cererea 82090/08.09.2009 prin care doamna Apostu Violeta Mihaela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Detaliu - Iasi, ZonaGalata, T49P2/1/5/3(1889/3/3/1/5/3), 2/1/6/2(1889/3/3/1/6/2), 2/1/5/1/2(1889/3/3/1/5/1/2), 2/1/6/1/2(1889/3/3/1/6/1/2);

Având în vedere certificatul de urbanism nr.916/11.03.2009;

Având în vedere  avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 09.09.2009;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

Având în vedere avizul nic al Consiliului Judetean nr. 33/ PUD/2009 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Detaliu-Iasi, Zona Galata, T49, P2/1/5/3(1889/3/3/1/5/3), 2/1/6/2(1889/3/3/1/6/2), 2/1/5/1/2(1889/3/3/1/5/1/2), 2/1/6/1/2(1889/3/3/1/6/1/2), intocmit in vederea si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 436,31 mp.,conform contractelor de vanzare cumparare nr.4330/2005, 2789/2006, 2786/2006. Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0.9; regim de inaltime P+2E (9m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr. A 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Doamnei Apostu Violeta Mihaela,std.Cetatuia nr.4,bl.757,sc.B,ap.10 , şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                   

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 71 din 25 februarie 2010