Hotărârea nr. 7/2010

HOTĂRÂRE privind continuarea finanţării de la bugetul local a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din Municipiul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind continuarea finanţării de la  bugetul local a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din Municipiul Iaşi”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 ianuarie 2010

Avand in vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială,                        

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1016/15.01.2010, întocmit de către Direcţia de Asistenţă Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectului,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 273 / 28.07.2006, prin care Consiliul Local al Municipiului Iaşi a aprobat  de principiu  susţinerea Serviciului de îngrijiri la domiciului din cadrul Fundaţiei Păpădia pe o perioadă de 36 luni, după încetarea co-finanţării nerambursabile de la bugetul de stat, pentru a se asigura sustenabilitatea serviciului în comunitate.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă continuarea finanţării de la  bugetul local a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din Municipiul Iaşi” cu suma de 232.740 lei conform bugetului cuprins in Anexa I.

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Fundaţiei Papadia, Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară.

      Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 7 din 27 ianuarie 2010