Hotărârea nr. 63/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Dealul Zorilor FN nr. cadastral (3979/3-3979/4)/1 2 3 4 si 5 intocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Iaşi, Str. Dealul Zorilor  FN,  nr. cadastral (3979/3-3979/4)/1,2,3,4 si 5  intocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 118059/29.12.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3051 din 28/07/2009;

Având în vedere cererea nr.68164/21.07.2009, prin care d-ul ALDEA ADRIAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Dealul Zorilor FN nr. cadastral (3979/3-3979/4)/1,2,3,4 si 5;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 04.03.2009;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 315 /PUZ/2009.

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi intocmit pentru  construire de locuinte pe teren proprietate,  situat în Iasi, str. Dealul Zorilor FN nr. cadastral (3979/3-3979/4)/1,2,3,4 si 5 in baza contractului de vanzare cumparare cu alipire si dezmembrare  nr. 4011/17.08.2007, in suprafata de 3594,00 mp.

 Indicatori urbanistici:POT: 30,00 %, CUT:0,9, Regim de inaltime: D+P+1E+M, H max cornisa:4,50 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice U Z 3) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, D-lui Aldea Adrian, Iasi, Str. Popescu Eremia nr. 17, bl. 329, sc. B, ap. 1, Tudosa Ilie, Şos Naţională nr. 78 bl.D15,ap.2 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                         

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 63 din 25 februarie 2010