Hotărârea nr. 62/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DANCINESCU NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

     Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA DANCINESCU NR.2  Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.58172/22.06.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.4702/21.08.2007;

Avand in vedere cererea nr.58172/22.06.2009,prin care doamna Vaidner Daniela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, str.Dancinescu nr.2;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 08.07.2009;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.6/PUZ/2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:           

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Dancinescu nr.2, intocmit in vederea construirii unei locuinţe prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 417,89 mp.,conform contractului de donatie nr.1870/2007.Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=max.0.85; regim de inaltime P+2E.

Anexa (planşa de reglementări urbanistice nr.  U 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, D-nei Vaidner Daniela Str. Sf. Lazăr nr. 1 bl.G V Sc.1şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

         (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                       

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

                                                                

   Nr. 62 din 25 februarie 2010