Hotărârea nr. 60/2010

HOTĂRÂRE privind schimbarea limitelor unor artere de circulaţie din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                                    

HOTĂRÂRE

privind schimbarea limitelor unor artere de circulaţie din municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de         25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre, 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                   

Având în vedere referatul de specialitate nr.108894/14.01.2010, întocmit de serviciul G.I.S. Cadastru,

Având în vedere  prevederile Planului Urbanistic General de extindere a intravilanului Municipiului Iaşi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/09.08.1999;

Având în vedere  Planul de situaţie elaborat la data de 14.01.2010, conform realităţii din teren, de către Serviciul GIS în colaborare cu Serviciul de Arhitectură şi Urbanism,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea limitelor de început şi de sfârşit pentru următoarele artere de circulaţie, conform planşelor anexate:

            Zona BUCIUM 

            1. Strada  EUGEN STĂTESCU din strada Petre Vancea până la limita Planului Urbanistic Zonal, conform planşei nr.1.

            2. Strada  LEON BALIFF din strada Marta Trancu-Rainer până la limita Planului urbanistic Zonal, conform planşei nr.2

            3. Strada  GRIGORE T. POPA din strada Constantin Pop până la limita Planului Urbanistic Zonal, conform planşei nr.3.

            Zona PĂCURARI 

            1. Strada  EUDOXIU HURMUZAKI din limita Planului Urbanistic Zonal până la intersecţia cu strada Viticultori, conform planşei nr.4.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Dezvoltare Urbană,Serviciului Urbanism, Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a precederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

           (2) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Camelia Gavrilă

                    Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 60 din 25 februarie 2010