Hotărârea nr. 6/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul dintre Consiliului Local al Municipiului Iasi cu Fundatia Hecuba,   avand ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi,prin functionarea Centrului de Servicii pentru Mame si Copii si  Centrului Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate, solicitam,pentru anul 2010,de la Consiliul Local Iasi ,finanţarea proiectelor  Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate precum si  Centrul de Servicii pentru Mame si Copii.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1106   din 18.01. 2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea  implementǎrii proiectului şi asigurării finanţării;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:           

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă finanţarea proiectelor Centrul de Servicii pentru Mame si Copii situat in  Str.Codrescu, Nr. 6, precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate situat in Str. Sararie, Nr. 143 de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţǎ Comunitarǎ conform bugetelor din Anexa I.

Art.2: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Fundaţiei Hecuba, Direcţiei Finanţe Publice Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Fundaţia Hecuba.

            Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 6 din 27 ianuarie 2010