Hotărârea nr. 59/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având în vedere Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14558/16.02.2010, întocmită de Direcţia de Administrare Patrimoniu Public şi Privat,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 150/25.04.2007, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare, art. 6^2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 şi 15;

Având în vedere Procesele verbale nr. 10810/04.02.2010 şi 14554/16.02.2010, încheiate în şedinţele Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se atribuie d-nei Chilu Anca Elena şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, parter, ap. 2, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 21.23   mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 17.88 mp.

Art.2 Se atribuie d-nei Ciubotariu Adina şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 9, ap. 37, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 20.48  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 16.92 mp.

Art.3 La repartizarea locuinţei, Chilu Anca Elena şi Ciubotariu Adina vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

          Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. 

       

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

          Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 59 din 25 februarie 2010