Hotărârea nr. 57/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor minime ale redevenţelor pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale în conformitate cu H.G. 884/2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorilor minime ale redevenţelor pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale,  în conformitate cu H.G. 884/2004

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi; întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere nota de fundamentare nr.  11.451/5.02.2010  întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 547/2009 privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2005, privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale şi concesionarea către actualiii deţinători;

Având în vedere  prevederile H.G. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

Având în vedere Ordinul nr. 946/299 din 21 iulie 2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

Având în vedere procesul verbal 10.422/03.02.2010 al Comisiei de negociere a redevenţelor pentru cabinetele medicale privind propunerile acesteia în vederea redactării proiectului de hotărâre;

Având în vedere Rapoartele de evaluare nr. 115521/14.12.2009, 115525/14.12.2009, 115527/14.12.2009, 115522/14.12.2009, 115529/14.12.2009, 115530/14.12.2009, 115531/14.12.2009, 106212/16.11.2009 întocmite de PFA Chiteală Ovidiu Adrian;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se însuşesc rapoartele de evaluare a imobilelor având destinaţia de cabinete medicale, nr. 115521/14.12.2009, 115525/14.12.2009, 115527/14.12.2009, 115522/14.12.2009, 115529/14.12.2009, 115530/14.12.2009, 115531/14.12.2009, 106212/16.11.2009, întocmite de PFA Chiteală Ovidiu Adrian, conform prevederilor H.G. 884/2004.

Art.2  Se aprobă valorile minime ale redevenţelor, exprimate în euro/mp/an, cuprinse în  Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub care  Comisia de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale nu poate negocia cu titularii cabinetelor medicale.

Art.3  Se împuterniceşte Comisia să negocieze redevenţele anuale pe care le datorează medicii titulari ai cabinetelor medicale, în baza acestora urmând a fi întocmite actele adiţionale la contractele de concesiune . 

Art.4  Redevenţele negociate vor fi achitate de titularii contractelor de concesiune începând cu data expirării perioadei iniţiale de cinci ani, timp în care  redevenţa a fost de 1 euro/mp/an. Penalităţile pentru neplata la termenul scadent a redevenţei vor fi calculate începând cu data 1 a lunii următoare semnării actelor adiţionale.

Art.5  Terenurile  aferente imobilelor cu destinaţie de cabinete medicale, exceptând suprafeţele de sub construcţii, se atribuie în folosinţa gratuită medicilor, cu obligativitatea amenajării şi întreţinerii pe toată durata utilizării spaţiilor medicale.

Art.6 Se aprobă, pentru cabinetele medicale care lucrează în sistem tură/contratură, încheierea unui singur act adiţional pentru întreaga suprafaţă şi întreaga redevenţă, valoarea acesteia fiind plătită de concesionari prin acordul părţilor.

Art.7  Plata redevenţei se va face lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, în lei la cursul euro/leu din ziua efectuării plăţii.

Art.8 Se aprobă modelul cadru al Actului adiţional al contractului de concesiune conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actele adiţionale la contractele de concesiune.                       

Art.10 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Cabinetelor medicale conform anexei 1,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.11 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de: Comisia de negociere a redevenţelor pe care le datorează medicii titulari ai cabinetelor medicale;Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

           Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 57 din 25 februarie 2010

 

Anexa nr. 2

la HCL 57  din  25.02.2010

ACT ADIŢIONAL nr. ______

la contractul de concesiune nr. ________/________

Partile contractante

    1.1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul in Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita şi secretar Cristina Daniela Oţeleanu, in calitate de concedent,

    si

    1.2. ________________, domiciliat in _______________________________,  CNP _______________, medicul titular al cabinetului/reprezentantul legal al societatii civile medicale/reprezentantul legal al unitatii medico-sanitare cu personalitate juridica ___________________, cu sediul social in ____________________, inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale _______ sub nr. _________ din __________, cod fiscal ........................ din ................, avand contul deschis la ...................................., in calitate de concesionar,

au convenit să încheie prezentul act adiţional la contract de concesiune nr. _________/______________, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. ______ /__________   şi a procesului verbal de negociere nr._____/__________.

 

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului medical în suprafaţă utilă de ____ mp şi în suprafaţă construită de ___ mp, având numărul cadastral provizoriu _____________ intabulat în Cartea funciară nr. _____________ a localităţii Iaşi (corespunzător cabinetului medical nr. _____ ), conform schiţei anexă, cota indiviză de _______ mp din spaţiile de folosinţă comună.

Art. 2. Începând cu data de 17.01.2010 redevenţa este de __________ euro/lună, respectiv _________ euro/an, plătibili în lei la cursul euro/leu din ziua efectuării plăţii. 

Art. 3.  Plata redevenţei se va face lunar, până la data de 25 a fiecărei luni.

Art. 4.  Cota indiviză din terenul aferent imobilului cu destinaţie de cabinete medicale, exceptând suprafaţa construită, se atribuie în folosinţa gratuită, cu obligativitatea amenajării şi întreţinerii pe toată durata contractului.

Art. 5.  Celelalte clauze ale contractului de concesiune rămîn neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul de fiecare parte.

 

                Concedent,                                                                            Concesionar,