Hotărârea nr. 56/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia“

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun  catre Fundatia Umanitara “Omenia“

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr.10230/03.02.2010 intocmita de Directia Piete ;

Având în vedere adresa cu nr.5173/18.01.2010 a preşedintelui Fundaţiei Umanitare “Omenia”;

Având în vedere dispoziţiile art.17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere Fisa de audienta nr.26327/09.11.2009 a domnului Strugariu Florin in calitate de administrator al Fundatiei Umanitare “Omenia”;

Având în vedere nota informativa a Directiei de Asistenta Comunitara-Serviciul Social,Prestari Servicii,Gratuitati,Facilitati ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba atribuirea in folosinta gratuita catre Fundatia Umanitara “Omenia”, cu sediul in Valea Adanca,comuna Miroslava,judetul Iasi , pe o perioada de 1 an , a unei suprafete de teren , situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun , in scopul amplasarii pe aceasta suprafata de teren a unei tonete pentru desfasurarea de activitati comerciale in domeniul panificatiilor , respectiv :

            - piata agroalimentara Alexandru cel Bun : 5 mp , marcata in schita anexata ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Predarea - primirea suprafetei de teren mai sus mentionate se va face pe baza de protocol.

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata : Primarului Municipiului Iasi, Directiei Piete, Directiei Economică şi de Finaţe Publice Locale, Fundatiei Umanitare “Omenia”, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4 (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Piete si Fundatia Umanitara “Omenia”.

         (2) Aducerea la cunostinta publica a  prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni .

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 56  din 25 februarie 2010