Hotărârea nr. 55/2010

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire , conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de    25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI Iaşi, prin expunerea de  motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale înregistrate sub nr.   21565/09.02.2010 ;

Având în vedere documentele depuse la dosar: cererea contribuabilului, adeverinţa din care reiese calitatea  de  beneficiar al ajutorului social, declaraţa pe propria răspundere a contribuabilului că nu realizează alte venituri şi nu deţine alte proprietăţi, referatul încheiat de către inspectorul de zona cu ocazia verificărilor efectuate  în evidenţa fiscală, actul de proprietate ale imobilului de la adresa de domiciliu, copie C.I.;

Având în vedere prevederile  art. 125, alin.2, lit.e, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1)-(3), din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere pct. 220, din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local. nr.470/06.11.2009, Anexa 16 de aprobare a regulamentului privind criteriile şi procedurile de acordare a facillităţilor fiscale ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:    

 

H O T ĂR Ă Ş T E:

Art.1. Se  aprobă cererea de scutire la impozit pe clădire, formulată de persoana fizică prevăzută în anexa nr.1, la prezenta hotărâre, conform art.286 alin (1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică Finanţe Publice Locale - Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal şi Executare Creanţe Bugetare - Persoane Fizice.

           (2)  Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurară de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

               Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 55 din 25 februarie 2010

                                                                                    

 

Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele care beneficiază de scutirea la  plata impozitului pe clădire şi impozitul pe teren

conform art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

coroborat cu HCL nr.470/06.11.2009

 

 

 

Numarul  şi

Valoare

Valoare

Perioada de

Valoare

Valoare

Nr.

Numele şi prenumele

Adresa

data

impozit

impozit

acordare a

impozit

impozit

crt.

 

de

cererii

pe clădiri

pe teren

scutirii

pe cladiri

teren

 

 

domiciliu

 

datorat 2010

datorat 2010

 

scutit

scutit

1

COJOCARU IOAN

IASI, Str.Vasile Lupu, nr.114, bl.A3, tr.1, et.7, ap.14

2090/04.02.2010

59,00

0,00

1.03 - 31.12.2010

49,00

0,00

TOTAL

49,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ec. Victorel Lupu,

                                                          Ec. Maria Apetroaei,

 

 

Ec.Ioan Neamţu

 

 

Director executiv

Director executiv adjunct

 

 

Şef Serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Intocmit,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.Eugen Iftemi