Hotărârea nr. 54/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi“

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12.549 din 10.02.2010, întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere contractul nr. 84376/15.09.2009, incheiat cu S.C. EC - ITS BVBA Belgia şi S.C. Eden Consulting and Engeneering SRL -România;

Având în vedere H.C.L. nr. 471/06.11.2009 privind aprobarea P.I.D.P.C. Iasi;

Având în vedere Ordinul comun al Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor si al Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1.294/3.296 din 19.11.2008;

Având în vedere Hotarirea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele si lucrarile de investitii;

Având în vedere  dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare;

          În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:     

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate şi principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Centrul intermodal de transport - Autogara Iasi” (prezentati in Anexa), în conformitate cu modelul “D.1” la cererea de finanţare din ghidul solicitantului pentru P.O.R. Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere.

Art.2 Directia Programe si Servicii pentru Comunitate, Directia Tehnica, Directia Investitii si Directia Economica si Finante Publice Locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.3 Serviciul Secretariat Consiliul Local si Arhiva va comunica o copie a prezentei hotariri: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamţ şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art.4  Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotariri va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 54  din 25 februarie 2010