Hotărârea nr. 53/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie “ R.K pasaj Alexandru cel Bun-suprastructură”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de investiţie “ R.K pasaj Alexandru cel Bun-suprastructură”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 15018 / 17.02.2010 al Biroului Versanţi-Monumente,

Având în vedere dispoziţiile art. 42 şi 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice , cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu rectificările şi modificările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ″R. K. Pasaj Alexandru cel Bun- suprastructură ″, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărare.        

Art. 2 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi,Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Investiţii

           (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Camelia Gavrilă

  Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 53  din 25 februarie 2010

 

Anexa  nr. 1

la hotărârea privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici pentru executarea lucrărilor  de “R.K. pasaj Alexandru cel Bun -suprastructură”.

 

Indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

 

A) Valoarea deviz : 260.000 lei

B) Date tehnice:

                Rost longitudinal : 170 ml

                Rosturi tranversale carosabil + trotuare : 243 ml

C) Durata de execuţie: 40 zile lucrătoare

 

DIRECTOR  EXECUTIV,          

ing.Mihai Chirica    

                        

ŞEF  BIROU,

ing.Dorel Porumb