Hotărârea nr. 52/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie “Refacere paviment ornamental în P-ţa Voievozilor”.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de investiţie “Refacere paviment ornamental în P-ţa Voievozilor”.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa din data de 25 februarie 2010                        

Avand în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 15022/17.02.2010 al Biroului Versanţi-Monumente,

Având în vedere dispoziţiile art. 42 şi 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice , cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu rectificările şi modificările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ″Refacere paviment ornamental în P-ţa Voievozilor ″, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2 Hotărârea va fi comunicată, Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţiei Investiţii .

         (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 52 din 25 februarie 2010

 

Anexa  nr. 1

la  hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 pentru obiectivul “Refacere paviment ornamental în P-ţa Voievozilor “

 

Indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

 

A) Valoarea totală estimată a investiţiei: 125.000 lei (inclusiv TVA)

B) Date tehnice: Suprafata totală refacere pavement ornamental : 1.100 mp

C) Durata de execuţie: 40 zile lucrătoare

 

  DIRECTOR  EXECUTIV,                                             ŞEF  BIROU,

  ing.Mihai Chirica                                                           ing.Dorel Porumb