Hotărârea nr. 51/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii “ R.K. imobil str. Agatha Bârsescu nr. 16 "

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi  ai obiectivului de investiţii “ R.K. imobil str. Agatha Bârsescu, nr. 16 “

 

            Consiliul Local al municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 13643 / 12.02.2010 al Serviciului Investiţii Proprii;

Având în vedere dispoziţiile art. 43, alin. 2 al Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 18, alin. 2 al Legii nr. 11 / 2010 privind Bugetul de Stat pe anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “R.K. imobil str. Agatha Bârsescu, nr. 16”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 - Hotărârea va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi;Direcţiei Investiţii; DirecţieiTehnice; Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale; Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Investiţii şi. Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale.

            (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.51 din 25 februarie 2010

 

ANEXA   La HCL 51 din 25.02.2010

 

INDICATORII ECONOMICI ACTUALIZAŢI

ai obiectivului de investiţii  “R.K. imobil str. Agatha Bârsescu, nr. 16”

 

Valoare totală, inclusiv T.V.A.: 1.580.000 lei, în preţuri nivel noiembrie 2009

Valoare C+M, inclusiv T.V.A.: 1.534.078 lei, în preţuri nivel noiembrie 2009

Suprafaţă construită desfăşurată (Acd): 426,40 m.p.

Suprafaţă utilă (Au): 316,85 m.p.

Înălţime maximă la coamă: 11,45 m.

Durata de execuţie: 24 luni

 

Director Investiţii

Petru Dumitru TOMORUG

 

Întocmit,

Adrian CUPERMAN