Hotărârea nr. 50/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în strada Fântânilor “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  “Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în strada Fântânilor “

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.13158  din 11.02.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere prevederile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul  “ Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în strada Fântânilor “, conform Anexei nr.1ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 - Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale

            - Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 50  din 25 februarie 2010

                                               

ANEXA NR. 1 la hotărîrea nr.50/25.02.2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “ Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în strada Fântânilor “

 

 

Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2010      

Total general:     29.857,15 mii  lei  inclusiv TVA

C+M =  21.572,44 mii lei lei

 

Durata de execuţie: 24 luni

Arie construită 1.498 mp

Arie construită desfăşurată 8.057 mp

Arie utilă 4.779,75 mp

 

Director Executiv,                                            

ing. Dumitru Tomorug                                                  

 

Întocmit

ing Dănuţa Petrovici