Hotărârea nr. 5/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri” si a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri” si a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2010,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială,                                   

Având în vedere numărul mare de solicitări pentru sprijinirea persoanelor dependente de alcool/droguri şi a familiilor acestora, precum şi caracterul complex al serviciilor psiho-sociale oferite prin prezentul proiect;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.1014 din 15.01.2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea continuării proiectului şi asigurării finanţării;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Contractul de parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă privind “Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri conform anexei I  care face parte integranta din prezenta hotărare

Art.2 Se aprobă  continuarea finanţării proiectului de la bugetul local cu suma de 141.216 lei pentru 12 luni de activitate (ianuarie 2010 - decembrie 2010) conform bugetului cuprins in Anexa II, care face parte integrantă  din prezenta hotărare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Asistenţă Comunitară,Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă , Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale, Instituţei Prefectului Judeţului  Iaşi.

Art.4  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoştinţa publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

          Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 5 din 27 ianuarie 2010