Hotărârea nr. 49/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 11 februarie 2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 11 februarie 2008

 

       Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                   

Având în vedere referatul de specialitate nr. 7.307 din 25.01.2010, elaborat  de către Direcţia Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane privind necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: "Reabilitare si modernizare linie de tramvai: str. Armeana - Tg. Cucu - Cinci Drumuri" ;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 516/09.11. 2004 prin care s-a aprobat  participarea Consiliului Local Iasi la realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric - Manastirea Golia Iasi" pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 383/ 01.11. 2009 privind aprobarea finanţării necesare acoperirii costurilor suplimentare în scopul aplicării soluţiei unitare pentru infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simpla in cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului  "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric - Manastirea Golia Iasi";

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 58/ 11.02. 2008 prin care s-a aprobat modificarea hotărâri nr. 391 din 19 noiembrie 2006;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. - Se aprobă modificarea art. 1 din Hotârârea Consiliului Local nr. 58/11.02.2008 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: "Reabilitare si modernizare linie de tramvai: str. Armeana - Tg. Cucu - Cinci Drumuri", conform anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi tip din Hotărârea Consiliului Local nr. 58/11.02.2008 rămân neschimbate.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Tehnice , Direcţiei Investiţii, Direcţiei de Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Economică şi Finanţe Publice Locale, Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Tehnică , Direcţia Investiţii, Direcţia de Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale,Regia Autonoma de Transport Public.

           (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

     

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.49 din 25 februarie 2010 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.49 din 25 FEBRUARIE 2010

 

Tabel nr. 1                                       

Nr.

crt.

Denumire tronson

Lungime

(km. c.s.)

Valoare totală  (euro) fara TVA

1

Str. Armeana - Tg. Cucu - Cinci Drumuri

1,154

2.490.069,00

 

Total

1,154

2.490.069,00

 

 

                                                                                                                                                           

Tabel nr. 2 - conform licitaţie împrumut BERD (septembrie 2007) - nemodificat                                       

Nr.

crt.

Denumire tronson

Lungime

(km. c.s.)

Total deviz

fără T.V.A.

(lei)

Valoare C+M

fără T.V.A.

T.V.A - 19%

(lei)

Observaţii

Lei

Euro

Valoare euro la întocmirea ofertelor financiare: 3,2524 lei

1

Gară - str. Bacinschi - str. Silvestru

2,601

10.447.747,14

10.141.758,04

3.118.238,24

1.985.071,96

Indicatorii tehnico-economici sunt cei aprobaţi prin H.C.L. nr. 58 din 11februarie 2008

2

Şos. Moara de Foc - Gară

3,690

14.891.730,13

14.457.627,94

4.445.218,28

2.829.428,72

3

Pasaj ACB - Pod de Piatră

1,814

6.837.495,55

6.624.091,38

2.036.677,95

1.299.124,16

4

Gară - Pod de Piatră

2,322

9.364.213,15

9.091.046,40

2.795.180,91

1.779.200,50

5

Str. Petru Rareş - Hotel Continental - Filarmonică - str. Armeană

2,125

8.746.853,60

8.496.862,50

2.612.490,00

1.661.902,18

6

Str. Elena Doamna - Palat

1,886

7.319.325,68

7.097.451,23

2.182.219,66

1.390.671,88

7

Pod de Piatră - bd. N. Iorga - Tesătura

2,063

7.953.733,88

7.711.036,64

2.370.875,87

1.511.209,43

Total

16,501

65.561.099,13

63.619.874,13

19.560.900,91

12.456.608,83

TOTAL GENERAL  (lei)

 

 

78.017.707,96

 

 

 

 

 

Tabel nr. 3 - nemodificat

Nr.

crt.

Denumire tronson

Lungime

(km. c.s.)

Valoare totală estimată (euro)

Observaţii

 

Canta - Moara de Foc

1,84

1.606.592,00

 

 

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici sunt cei aprobaţi prin H.C.L. nr. 391 din 9 noiembrie 2006

 

 Liceul Naţional - Fundaţie

0,95

839.000,00

 

Cinci Drumuri - Piaţa Chirilă

1,82

1.535.000,00

 

Doi Băieţi - Tepro

2,87

2.454.000,00

 

Triumf - Agronomie

2,84

2.426.000,00

 

 Doi Băieţi - Pod Sf. Ioan

3,00

2.565.156,00

 

Stâlpi

-

500.000,00

 

Cablu LES

-

1.000.000,00

 

Fir contact

-

700.000,00

 

Substaţii redresare

-

2.000.000,00

 

Nicoriţă - Piaţa Chirilă - Doi Băieţi

4,14

6.932.216,00

Indicatorii tehnico-economici sunt cei aprobaţi prin H.C.L. nr. 370 din 28 septembrie 2007

Total

17,46

22.557.964,00

-

 

 

        Director Executiv - Direcţia Tehnică                                                        Întocmit,

          ing. Mihai Chirica                                                                        ing. Petru Spătăreanu