Hotărârea nr. 48/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de zi pentru persoane varstnice” si a parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Parohia “Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de zi pentru persoane varstnice” si a  parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Parohia “Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere numărul mare de solicitări pentru sprijinirea persoanelor dependente de alcool/droguri şi a familiilor acestora, precum şi caracterul complex al serviciilor psiho-sociale oferite prin prezentul proiect;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.4438 din 15.02.2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea continuării proiectului şi asigurării finanţării;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

     

Art.1 Se aprobă  continuarea finanţării proiectului “Centrul de zi pentru persoane varstnice” si a  parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Parohia “Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant” de la bugetul local cu suma de 78.484 lei pentru 12 luni de activitate (februarie 2010 - februarie 2011) conform bugetului cuprins in Anexa I, care face parte integrantă  din prezenta hotărare.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi Direcţiei de Asistenţă Comunitară,Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă”, Direcţiei Economice si Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă”, Direcţia Economică si Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                              

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

         Camelia Gavrilă

  Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 48 din 25 februarie 2010