Hotărârea nr. 47/2010

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier al domnului OSTAFICIUC MARIUS EUGEN în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului OSTAFICIUC MARIUS EUGEN în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

 

        Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de  25  februarie  2010;

Având în vedere nota de fundamentare nr.17836/24.02.2010 intocmită de Secretarul Municipiului Iaşi;

Având în vedere  adresa  nr. 17834/24.02.2010 inregistrată la Primaria Municipiului Iasi, a Organizaţiei Judeţene Iaşi a Partidului Social Democrat prin care se propune validarea mandatului de consilier local a domnului Ostaficiuc Marius Eugen;

Avand in vedere procesul verbal nr.17879/25.02.2010 al Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal;                

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 264/23 iunie 2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 265/23 iunie 2008 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Avand in vedere dispozitiile Legii 67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozitiile  Legii 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali ;

Având în vedere dispozitiile OG 35 /2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

       În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se validează mandatul de  consilier al domnului  OSTAFICIUC MARIUS EUGEN în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art.2 Se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art.3 Se modifica in mod corespunzator componenta comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate aprobate prin H.C.L. 268/2008 modificata si completata prin H.C.L. 274/2008 si prin H.C.L. 387/2009, prin preluarea atributiilor specifice de către domnul OSTAFICIUC MARIUS EUGEN în calitate de consilier  local al Municipiului Iasi.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Consilierului Local nominalizat la art. 1, Organizaţia Judeţeană Iaşi a Partidului Social Democrat  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

Art.4  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

       

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

           Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

     

  Nr. 47 din 25 februarie 2010