Hotărârea nr. 46/2010

HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei TIMOFTE IOANA si vacantarea locului de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei TIMOFTE IOANA si vacantarea locului de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010;

Având în vedere demisia doamnei Timofte Ioana din funcţia de consilier local al Municipiului Iasi înregistrata sub nr. 17832 / 24.02.2010 ;

Având în vedere  adresa  nr.17836 / 24.02.2010 a Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat ;

Având în vedere referatul inregistrat sub nr. 17844 /24.02.2010 prin care se aduce la cunostinta Consiliului Local Iasi situatia de incetare a mandatului consilierului local Timofte Ioana ;     

Având în vedere prevederile statuate de art. 9 alin 2 lit  (a) , art 6 alin 2 şi art 12  din Legea 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali ;                                                   

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 264/23 iunie 2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 265/ 23 iunie 2008 privind constatarea consiliului local ca legal constituit

Având în vedere dispozitiile  Legii 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali ;

Având în vedere dispozitiile OG 35 /2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:   

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se constată incetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei TIMOFTE IOANA.

Art.2  Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local Iasi ca reprezentant al Partidului Social Democrat.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi; Directiei Economica si Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Iasi şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

Art.4  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

          Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 46 din 25 februarie 2010