Hotărârea nr. 451/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 21 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 110039/13.12.2010, întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, art. 21, 30;

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art. 2;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.  79/25.02.2002, modificată şi completată prin HCL 498/09.11.2004 şi HCL 458/29.11.2007, privind condiţiile minimale de acces şi criteriile de evaluare a cererilor de atribuire a locuinţelor din proprietatea privată a statului şi din proprietatea Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 456/29.11.2007, privind aprobarea condiţiilor minimale, criteriilor şi punctajelor aferente pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe, înregistrate de chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

Având în vedere Procesul verbal nr. 109630/13.12.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă lista de prioritate cu persoanele şi familiile care au depus cereri, până la data de 30 septembrie 2010, în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea privată a statului sau a Municipiului Iaşi, care au întrunit condiţiile minimale prevăzute de HCL 79/25.02.2002, modificată şi completată prin HCL 498/2004 şi 458/2007, pentru a avea acces la o astfel de locuinţă în anul 2011, conform  ANEXEI  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista de prioritate cu persoanele şi familiile care au depus cereri, până la data de 30 septembrie 2010, în vederea acordării unei locuinţe sociale, care au întrunit condiţiile minimale prevăzute de HCL 79/25.02.2002, modificată şi completată prin HCL 498/2004 şi 458/2007, pentru a avea acces la o astfel de locuinţă în anul 2011, conform  ANEXEI  nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă lista de prioritate care cuprinde chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari care au depus cereri, până la data de 30 septembrie 2010, în vederea acordării unei locuinţe în baza O.U.G. 74/2007 şi care au întrunit condiţiile minimale prevăzute de HCL 456/29.11.2007, pentru a avea acces la o astfel de locuinţă în anul 2011, conform  ANEXEI  nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.4 Se resping cererile solicitanţilor de locuinţe din proprietatea privată a statului sau a Municipiului Iaşi, care nu îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute de HCL 79/25.02.2002, modificată şi completată prin HCL 498/2004 şi 458/2007, pentru a avea acces la o astfel de locuinţă, conform  ANEXEI  nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.5 Se resping cererile solicitanţilor de locuinţe sociale care nu îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute de HCL 79/25.02.2002, modificată şi completată prin HCL 498/2004 şi 458/2007, pentru a avea acces la o astfel de locuinţă, conform  ANEXEI  nr. 2A, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.6 Se resping cererile chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari care nu îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute de HCL 456/29.11.2007, pentru a avea acces la atribuirea unei locuinţe în baza O.U.G. 74/2007, conform  ANEXEI  nr. 3A, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

 

Nr. 451 din 21 decembrie 2010